OBCHODNÉ PODMIENKY a GDPR

Všeobecné obchodné podmienky

 

1.Všeobecné ustanovenia

 

Všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho, pri dodaní a prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, je s týmito podmienkami oboznámený a údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

Predávajúci:

Amista s.r.o.

Brezová 3/A 82107 Bratislava 2

IČO: 46132708

DIČ: 2023246544

IČ DPH: SK2023246544

Spoločnost zapísaná v OR OS BA I
oddiel: s.r.o.
vložka číslo: 72335/B

Kupujúci (objednávateľ): fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.mkprocarp.sk. Objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou.

Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.mkprocarp.sk.

 

2. Objednávanie tovaru

Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u kupujúceho prostredníctvom internetového obchodu www.mkprocarp.sk alebo môže uskutočniť telefonickú objednávku na telefónnom čísle +421917136679. Objednávka je vo všetkých prípadoch záväzná. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky povinné údaje, nemusí byť predávajúcim akceptovaná.

Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v dobe objednávky na sklade.

 

3. Ceny, platobné podmienky a spôsob platby

Ceny uvedené na stránke internetového obchodu www.mkprocarp.sk sú platné v čase objednania tovaru. Ceny neobsahujú poštovné a balné náklady.

Objednávateľ uskutoční platbu za objednaný tovar zaplatením dobierky pri jej prevzatí alebo prevedením platby vopred na bankový účet:

Tatra banka a.s. Bratislava

číslo účtu: 2928855566

kód banky: 1100

IBAN : SK 75 1100 0000 0029 2885 5566

BIC (SWIFT) : TATRSKBX

Variabilný symbol: zadajte prosím číslo Vašej objednávky

Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

 

4. Dodanie tovaru

Objednaný tovar bude zaslaný prostredníctvom vybranej zásielkovej služby na meno a adresu objednávajúceho v rámci Slovenskej Republiky. Dodanie tovaru našich produktov (MKproCarp) od 3 - 5 pracovných dní, produkty ostaných značiek (Soul, Imperial Baits....) od 7 - 14 pracovných dní . Kupujúci bude telefonicky alebo mailom informovaný o najbližšom možnom termíne dodania. Pokiaľ kupujúci nebude s dátumom dodania súhlasiť, môže od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené.

 

5. Poštovné a balné

Slovenská pošta - balík do 5kg - dobierka  - 4,00 € (120,50 Sk)

Slovenská pošta - balík do 15kg - dobierka  - 6,00 € (180,76 Sk)

Objednávka nad 100€ - poštovné ZDARMA

Balné ZDARMA

 

6. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Objednávka je považovaná za záväznú po jej doručení predávajúcemu. O doručení objednávky predávajúcemu budete informovaní potvrdením objednávky, ktorá bude automaticky zaslaná na Vami zadaný email. V dobe od doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu do 12 (dvanástej) hodiny od tohto doručenia má kupujúci možnosť objednávku zrušiť písomne na e-mail (predmet správy STORNO) alebo telefonicky na tel: +421917136679 a to bez udania dovodu.

Pokiaľ takto urobíte po tejto lehote, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu v prípade, že už došlo zo strany predávajúceho k vynaloženiu preukázateľných nákladov v súvislosti so zaistením tovaru - nákup tovaru na objednávku, úhrada poštovného za odoslanie zásielky. Ďalej bude účtované pri neprevzatí objednaného tovaru 0,50€ za deň uloženia zásielky u prepravcu.

 

7. Neprebratie zásielky

V prípade, že zákazník zásielku nepreberie v stanovenej odbernej lehote a zásielka sa nám vráti späť - zásielku mu opätovne nepošleme a nebudú vybavené ani ďalšie jeho objednávky. Ak si však zákazník nestihol, nemohol tovar prevziať, kontaktujte nás a informujte o tomto vopred. Zásielku vám na požiadanie pošleme opäť - po zaplatení dodatočných expedičných nákladov.

 

8. Ochrana osobných údajov

Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru.

 

9. Záverečné ustanovenia

Vzťahy upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.

Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

GDPR

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka. 

Ochrana osobných údajov

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA


  • 1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Amista s.r.o (ďalej len "správca").
  • 2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: Brezová 3/A 82107 Bratislava, IČO 46132708
  • 3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov


 1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • 1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").


 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
  • 2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

 

 1. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • 1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).


 1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • 1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti)

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 

 • 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 

 • 2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na email amista@amista.sk

 

 • 3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 

 • 4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018

 

ODIxNjZi